赞助活动 Scocoex

هزینه های اسپانسرینگ

فرم قرارداد پس از دریافت تقاضای رســمی اسپانسرینگ از سوی شرکت های علاقمند از هر کشور عضو sco و همسایگان ایران تنظیم و ارائه می گردد.
با افزایش مبلغ اسپانســرینگ به حامی متناســب با ســطح همــکاری و مقتضیات و مقدورات حمایت مــورد انتظار حامی از سوی ستاد برگزاری رویداد انجام می گردد.
مهم ترین مزیتی که این رویــداد در کنار ارتباطات تجاری برای شــما خلق می کند تقویــت جایگاه و رتبه بندی شــما در اذهان مخاطبان و بهره مندی از فرصت های نشست و رسوب ناخودآگاه برند شما بر ذهن مخاطب است. ما رویدادی توســعه محور، مبتنی بر اهداف حامیان به صورت حرفه ای به حامیان رویداد تقدیم می کنیم.با افزایش مبلغ اسپانســرینگ به حامی متناســب با ســطح همــکاری و مقتضیات و مقدورات حمایت مــورد انتظار حامی از سوی ستاد برگزاری رویداد انجام می گردد

همچنین با درج اطلاعات و ارسال فرم زیر، در اسرع وقت برای تکمیل ثبت نام با شما تماس خواهیم گرفت.