شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه و اختتامیه به رایگان میتوانند از نمایشگاه بازدید کنند و پذیرایی آنتراکت ها، میان وعده ها  و ناهار در روز مراسم آنها به عهده رویداد است. اما بدون ثبت نام در نشست ها نمیتوانند در نشستی شرکت کنند.

نشست ها

هر نفر و یا سازمان میتوانند مبتنی بر عالقه و نیاز در یک یا همه نشسته ها شرکت کنند.

شرکت کنندگان در نشستها به رایگان میتوانند از نمایشگاه بازدید کنند و پذیرایی میان وعده ها ( آنتراکتها ) و ناهار آنها در روز نشست مربوطه به عهده رویداد است. اما بدون ثبت نام در مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمیتوانند شرکت کنند.

بازدیدکننده

هر نفر از هر سازمانی طی ثبت نام می تواند مبتنی بر روز یا روزهای مورد نظرخود، ثبت نام و تیکت بازدید دریافت کند که فقط می توانند از بخش نمایشگاهی را بازدید نماید و پذیرایی عمومی شوند و هزینه پذیرایی ناهار به عهده رویداد است.

اطلاعات شرکت و هر فرد شرکت کننده و بازدیدکننده در هر بخش در کتاب الکترونیکی رویداد (PDF) درج خواهد شد.
بازدیدکننده ها می توانند دریک یا دو کارگاه و پنل در روزهای نمایشگاه به رایگان شرکت کنند.

رزرو غرفه

این رویداد یک فرصت منحصر به فرد برای برجسته کردن خدمات، تحقیقات، فناوری ها و محصوالت شما در بازارهای بالقوه صادراتی با حضور شرکتکنندگانی از ۲۶ کشور جهان است. اسکوکواکس متناسب با رشته های فعالیت حامیان و شرکت کنندگان خود، نشست ها و تالارهای گفتگو، ارتباطی کامل و موثر را برای شما در طی ۴ روز و پس از آن برای سالها به صورت مجازی برای توزیع و توضیح اطالعات، تبلیغ محصولات و توسعه کاری شما را فراهم می کند.
در وفاداری و حمایت از ایران اسکوکواکس می توانید با مشتریان و خریداران بالقوه به صورت رو در رو، و برنامه ریزی شده توسط ستاد این رویداد، صحبت کنید. ایران اسکوکواکس ایجاد پیوندی پایدار برای آینده کسب و کارتان را در یک کنفرانس و یک نمایشگاه خوب طراحی نموده و به شما کمک می کند تا سرنخ های جدیدی را در بازارهای بالقوه پیدا و روابط عمیقی حرفه ای و تجاری را ایجاد کنید افزایش ارزشهای ارتباطی و آموزشی این رویداد برای شرکتکنندگان یک فرصت عالی است تا توانمندیهای کسب و کار خود را بهتر و موثرتر به نمایش بگذارند.
پلن بخش های مختلف این رویداد به گونه ای طراحی شده است که غرفه داران برای همه شرکت کنندگان در معرض دید قرار بگیرند. نوشیدنی، چای، قهوه و ناهار و مکانی برای استراحت در این منطقه به جهت کاهش عملیات و هزینه تشریفاتی غرفه داران به صورت رایگان با حضور مهماندارهای با تجربه به کلیه بازدیدکنندگان و مهمان های غرفه داران ارائه می شود.

این رویداد دو بخش نمایشگاهی دارد:

  • نمایشگاه جنبی در حاشیه محل برگزاری کنفرانس
  • نمایشگاه بخش اصلی در مرکز نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

نمایشگاه جنبی ،کارگاه و پنل ها ، نشست های تجاری B2B و نشستهای دیپلماتیک G2G در سراسر روزهای رویداد دایر خواهد بود.
طرح هر غرفه در فضای نمایشگاه جنبی و نمایشگاه اصلی پس از تایید ستاد ایران اسکوکواکس بر اساس دستورالعمل های تعریف و اعالم شده قابل اجرا خواهد بود.

حداقل فضای قابل اجاره در نمایشگاه 100 مترمربع می باشد.

بدون ثبت نام در نشست ها نمیتوان در نشستی شرکت کرد.

غرفه های نمایشگاه جنبی مشتمل بر دیوارهای سیستمی آماده و سفید و درج نام و علایم تجاری شرکت بر سر در غرفه، روشنایی و دسترسی به برق و…درج در فهرست شرکت کنندگان در رویداد با logo لوگوی شرکت در بنرهای ورودی سالن و پیوند در وب سایت رویداد است. به ازای هر 12 متر یک میز و دو صندلی با دو بلیط برای پذیرایی ناهار. نشان های نمایشگاهی برای غرفه داران در این موارد با طرح معین و غیرشخصی طراحی شده است. غرفه دارن در این بخش اجازه دسترسی به جلسات علمی، مراسم افتتاحیه و اختتامیه و نشست های رویداد را ندارند ولی امکان استفاده از پنل ها و کارگاه های آموزشی میسر است.

هزینه های اسپانسرینگ

فرم قرارداد پس از دریافت تقاضای رســمی اسپانسرینگ از سوی شرکت های علاقمند از هر کشور عضو sco و همسایگان ایران تنظیم و ارائه می گردد.
با افزایش مبلغ اسپانســرینگ به حامی متناســب با ســطح همــکاری و مقتضیات و مقدورات حمایت مــورد انتظار حامی از سوی ستاد برگزاری رویداد انجام می گردد.
مهم ترین مزیتی که این رویــداد در کنار ارتباطات تجاری برای شــما خلق می کند تقویــت جایگاه و رتبه بندی شــما در اذهان مخاطبان و بهره مندی از فرصت های نشست و رسوب ناخودآگاه برند شما بر ذهن مخاطب است. ما رویدادی توســعه محور، مبتنی بر اهداف حامیان به صورت حرفه ای به حامیان رویداد تقدیم می کنیم.با افزایش مبلغ اسپانســرینگ به حامی متناســب با ســطح همــکاری و مقتضیات و مقدورات حمایت مــورد انتظار حامی از سوی ستاد برگزاری رویداد انجام می گردد.

اسپانسرینگ موردی