ایران اسکوکواکس المپیک صنعت و تجارت


پیام بنیانگذار ایران اسکوکواکس، دکتر اسماعیل شجاع

ایران اسکوکواکس المپیک صنعت و تجارت

در راستاي اقتصاد مقاومتي و افزايش توايران اسکوکواکس در اين برهه زماني، اهميت زيادي در امر گسترش ارتباطات تجاري براي توسعه صادرات و راهکاريابي در مسير حل مسائل صادرات کشورهاي عضو ECO، SCO و BRICS و همسايگان جمهوري اسلامي ايران به ويژه ايران خواهد داشت و رويداد مهمي براي شرکتهاي ايراني و خارجي در کشورهاي هدف ايران اسکوکواکس محسوب مي شود. مشارکتهاي خارجي در اين رويداد با هدف تامين نيازهاي وارداتي کشور خواهد بود. آن تابآوري ضروري است ابزارهاي لازم براي رفع موانع توليد و صادرات فراهم شود. نکته مهم اين رويداد براي شرکتهاي داخلي اين است که به جاي آنکه براي بازاريابي به 29 کشور سفر کنند و يا در نمايشگاهها و کنفرانس‌هاي خارج از کشور شرکت نموده و هزينه هاي چند ميلياردي با توجه به بازارهاي هدف پرداخت کنند، در اين رويداد با يک هزينه منطقي مي توانند مشتريان بين‌المللي خود را پيدا کنند. ما در اين رويداد بستر مناسبي فراهم کرده ايم تا مشتري به کارخانه و دفتر شما بيايند. در ايران اسکوکواکس مي‌توانيد به جاي فروش به واسطه‌هاي بين المللي، امکان فروش مستقيم به مشتري بين المللي را داشته باشيد و کالا و خدمات و محصولتان را به قيمت‌هاي واقعي بفروشيد و در تبادلات ارزي با راهکارهاي نوين اين رويداد و مشورت متخصصين ارزي و بانکي بدون خطر در چارچوب قانون تجارت کنيد. ايران اسکوکواکس نتيجه‌گيري صددرصدي اسپانسرهاي اين رويداد را تضمين مي‌نمايد و براي شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران اين اطمينان را مي‌دهد که در نتيجه‌گيري مي‌توانند روي مشاوران و متخصصين برگزارکننده رويداد حساب کنند. ايران اسکوکواکس کريدور تجارت بين‌المللي و المپيک صنعت و تجارت بين کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي، کشورهاي عضو ECO، SCO و BRICS و همسايگان جمهوري اسلامي ايران است. ‌در ايران اسکوکواکس صاحبان سرمايه، رهبران کسب و کارهاي هوشمند و دانش بنيان، رهبران صنايع و هلدينگها و صاحبان برند و شرکت‌هاي توانمند براي صادرات، تامين‌کنندگان مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و همچنين صاحبان و عرضه‌کنندگان تکنولوژي‌هاي برتر حضور دارند. اين رويداد مديريتي، تجاري، صنعتي، تشريفاتي و ديپلماتيک، بسترساز رفع موانع همکاري‌هاي اقتصادي، چالشهاي ارتباطاتي اين 29 کشور را در عرصه بين‌المللي بوده و موجب ايجاد توسعه پايدار خواهد بود و سطح همکاريها را بهبود و ارتقا خواهد داد.

اين رويداد با حمايت رهبران کشورها و شرکتها مي‌تواند جهان شرق را به سوي پايداري ارتباطات تجاري و همسويي با اقتصاد مدرن همسو سازد. ايجاد شبکه تبادلات بين‌المللي بانکي و بانک بين‌المللي مشترک و سازمان توسعه تجارت بين‌المللي مشترک، ايجاد شبکه علمي و دانشگاهي مشترک از دستاوردهاي ديگر اين رويداد در راستاي تسهيل تجارت بين‌المللي خواهد بود تا در رفاه جامعه تاثيرگذار باشد. نيمي از جمعيت جهان در اين 29 کشور زندگي مي‌کنند و بازار بزرگي در جهان امروز را صاحب هستند. مشارکت و حضور در ايران اسکوکواکس يعني اهتمام دولتها و ملتها براي همگرايي اقتصادي و خلق فرصت‌هاي ارزش آفرين

نظردهی بسته شده است